Hulpstichtingen

De Katholieke Geestelijke Verzorging bij Defensie heeft drie belangrijke partners:

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
De belangrijkste doelgroep van het Nationaal Katholiek Thuisfront zijn militairen en veteranen in de brede zin van het woord, dus ook zij die nog in actieve dienst zijn en worden uitgezonden of uitgezonden zijn geweest en hun thuisfront.

Het NKT is een organisatie, die zich baseert op de Rooms-katholieke traditie en die Rooms-katholieke waarden en normen als inspiratiebron heeft. Vanuit dit denken en het in de praktijk brengen daarvan heeft het NKT een eigen identiteit en zelfstandig bestaansrecht.
Het NKT is een seculiere organisatie binnen het Militaire Ordinariaat.
Info: Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT)
 

Stichting Militaire Lourdes Bedevaart
Al vele jaren ondersteunt deze stichting de jaarlijkse militaire bedevaart naar Lourdes, die georganiseerd wordt door de Rooms Katholieke geestelijke verzorging. Zo'n 200 militairen gaan jaarlijks op bedevaart naar Lourdes- en wordt gereisd per vliegtuig, bus en op de motor. Een enkeling loopt soms of komt op de fiets.

Lourdes staat in het teken van Ontmoeten. Elkaar ontmoeten, zoals dat destijds door de initiatiefnemers, de Franse en Duitse geestelijk verzorgers - ook werd beoogd. Als je elkaar ontmoet, betekent dat immers Contact, Dialoog - en daardoor begrip voor elkaar. Zo ontmoeten actief dienende militairen, veteranen, militairen in opleiding, oudere collega's, maar ook burgermedewerkers elkaar. En dat dan nogeens allemaal in internationaal verband. Lourdes; ieder jaar weer een wonder opzich!

Info: Stichting Militaire Lourdes Bedevaart

 

Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen (SKVM)

De stichting SKVM verleent materiële steun aan de vormingsactiviteiten van de Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging van de Nederlandse Strijdkrachten.
In het bijzonder betreft dit de materiële/financiële ondersteuning van rooms katholieke vormingsactiviteiten bij het Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, gevestigd in Huize Beukbergen, Huis ter Heide. Hier werken geestelijk verzorgers van verschillende geloofs- en levensovertuigingen samen en hun werk is er op gericht om militairen te ondersteunen en geestelijk weerbaar te maken bij hun moeilijke taak in binnen- en buitenland.

Daarnaast kunnen incidenteel activiteiten worden ondersteund welke gerelateerd zijn aan het bedoelde vormingswerk, vanuit een katholieke signatuur. Om in aanmerking te komen voor (financiële) ondersteuning, dient een aanvraag te worden ingediend die voldoet aan de door de stichting SKVM vastgelegde criteria. Deze zijn te verkrijgen via de secretaris van de stichting Benjamin Hoeberichts (bphoeberichts@yahoo.com).
Een bijdrage kan worden verstrekt als gift of als een garantstelling en het project moet dienen ter ondersteuning, motivering of voorbereiding van het vormingswerk ten behoeve van militairen in de brede zin.

De stichting streeft naar een zo nauw mogelijke samenwerking met de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) en met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart (SMLB).