Missie – Visie – Doelstellingen - Processen

Missie – Visie – Doelstellingen - Processen
 
1. Inleiding
De Joodse Geestelijke Verzorging biedt godsdienstige en/of ethische hulp aan mensen die in moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te raken. Deze hulp wordt op verschillende manieren geboden.
 
1.1 Missie en Visie
De JGV staat de joodse militair en zijn achterban bij om ook binnen de krijgsmacht joods te kunnen leven. Hiertoe is zij werkzaam in voorwaardenscheppende zin.
Daar waar een (schijnbare) tegenstelling ontstaat tussen enerzijds de Joodse leefregels en verplichtingen en anderzijds de belangen van de krijgsmacht, geeft zijn voorlichting en advies. Daar waar persoonlijke waarden en normen van de militair in spanning komen met die van de organisatie, begeleidt zij dit vanuit de joodse traditie.
Ook het weerbaar maken van dit nogal kwetsbare doelgroep krijgt beschouwd de JGV als een primair proces.
Hoewel de JGV zich in het bijzonder op de joodse doelgroep richt, is zij vanuit haar dienstbaarheid aan de organisatie echter voor een ieder beschikbaar.
 
1.2 Wie zijn wij
De JGV is een kleine flexibele en procesgerichte dienst die bestaat uit drie krijgsmachtrabbijnen. Twee werken vanuit een traditioneel joodse visie en één vanuit een liberale.
 
1.3 Wat kunt u van ons verwachten
Zoals al eerder genoemd een professionele flexibele (en procesgerichte) aanpak van uw vraag. Haar professionaliteit is gewaarborgd door het streven naar voortdurende verbetering. Deze verbetering kan zij garanderen door het voordurend analyseren (Deming-circle) van haar producten, van de klanttevredenheid en een opleidingsplan. Er is een klachtenprocedure aanwezig.
De aangeboden diensten zorgen er met name voor dat de (joodse) militair vanuit zijn verbondenheid met een vaste Joodse geestelijke verzorging en een goede supportgroep goed in zijn vel zit (en blijft zitten). Dit komt mede de inzetbaarheid ten goede en voorkomt uitval.
 
1.4 Onze diensten
Standaarddiensten voor de militair (krijgsmachtmedewerker)
Individuele pastorale hulp
Het begeleiden of bijstaan van een militair (en eventueel zijn familie en/of collega’s) met het oog op het plaats geven aan levenservaringen en het bijstaan bij aangrijpende gebeurtenissen of omstandigheden. Deze begeleiding geschiedt vanuit een religieus of ethisch kader.
Verzorgen van contactbijeenkomst
Maandelijks vinden deze bijeenkomsten plaats in Amsterdam (meestal) of in de plaats en waar veel joodse defensiemedewerkers gelegerd/woonachtig zijn. De krijgsmachtrabbijn behandelt onderwerpen waarmee de joodse defensiemedewerker te maken krijgt of kan krijgen tijdens het uitvoeren van haar/zijn taken. Deze onderwerpen worden in een Joods kader geplaatst.
De contactbijeenkomst is in die zin uniek dat het een van die gelegenheden is waarbij de joodse defensiemedewerker geloofsgenoten ontmoet. Als zodanig worden ervaringen die men als Jood in het bedrijf heeft gedeeld. De bijeenkomst vervult dan ook een belangrijke uitlaatklepfunctie voor de joodse defensiemedewerker.
Organiseren van uitzendavonden
Periodiek ontmoeten (joodse) veteranen de (joodse) militairen die nog zullen worden uitgezonden. Tijdens deze vormingsbijeenkomst wordt door middel van presentaties en lezingen kennis met betrekking tot zaken als PTSS en overige relevante zaken overgebracht.
Houden van vieringen gerelateerd aan de joodse kalender
Deelname is gerelateerd aan de joodse kalender welke jaarlijks als nota door de directie arbeidsvoorwaardenbeleid wordt verstrekt. De joodse waarden en normen worden hier naast de waarden en normen van de militaire organisatie geplaatst en behandeld.
Bezinningsreis
Organiseren van bezinningsreizen t.b.v. (joodse) defensiemedewerkers. Onder begeleiding van hun krijgsmachtrabbijnen bezoeken de medewerkers plaatsen in binnen en buitenland die in joods godsdienstig opzicht een bijzondere betekenis bezitten. Daarnaast ken dit soort reizen als vast onderdeel ook altijd een militaire component. Aan bezinningsreizen kan derhalve naast een religieuze ook een sociaal, culturele en militaire component worden toegekend.
Excursie
Een jaarlijkse excursie (veelal op zondag) waarop met de groep joodse locaties worden bezocht.
Toezendingen
Vanwege de dislocatie en de kleine omvang van de JGV, zijn wij genoodzaakt ook via andere mediums contact te houden met de pastoranten. Ten minste halfjaarlijks wordt per post aan cliënten literatuur toegestuurd. Een keer per jaar wordt een Poerim pakket verzonden.
Variabele diensten voor de militair
Kontakten bij uitzending en invliegen van een rabbijn na hulpvraag
Gezien de kleine omvang van JGV en de noodzaak van het waarborgen van de continuïteit is het niet mogelijk om langdurig mee te gaan op uitzending. Dit wordt ondervangen door intensieve kontakt vanuit Nederland inclusief het periodiek toezenden van pakketten naar het uitzendgebied. Waar er op verzoek van cliënt of commandant alsook na oordeel van de rabbijn behoefte bestaat, zal aan de hulpvraag toch gehoor worden gegeven door een rabbijn in te vliegen.
Voorlichting aan leidinggevenden
De joods feestdagen, voedingsvoorschriften en leefregels kunnen afwijken van wat als norm wordt gehanteerd binnen het MvD. Om dit te kunnen ondervangen geeft de krijgsmachtrabbijn voorlichting en helpt bij het oplossen van problemen.
De Nederlandse grondwet bij discriminatiezaken
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
Helaas komt het ook binnen onze organisatie voor dat mensen worden gediscrimineerd. Daar waar nodig zal de krijgsmachtrabbijn bemiddelen.
Maatwerkdiensten voor alle defensiemedewerkers
Geven van een cursus kosjere voeding
Ten minste een maal per jaar wordt aan personeelsfunctionarissen, hofmeesters en ander keukenpersoneel een cursus aangeboden waarin zij kennismaken met de basisprincipes van de joodse voeding. Na afloop krijgen ze hiervoor een certificaat uitgereikt.
On-line bibliotheek
De JGV beschikt over een uitgebreide bibliotheek. De bibliotheek is via intranet bereikbaar. Het gaat hier met name om joods naslagwerk maar ook de Tweede Wereldoorlog, het militaire aspect en de Midden Oosten problematiek is hier nadrukkelijk terug te vinden.
Ten behoeve van de uitgezonden militair wordt gewerkt aan een uitgebreid religieus DVD bestand.
Kennisoverdracht op gebied van Midden Oosten
De krijgsmachtrabbijn is bij uitstek de juiste persoon voor religieus getinte vragen met het oog op uitzendingen.
Lesgeven over Joodse traditie
Aan de soldaat en officier in opleiding wordt structureel een kennismakingscursus aangeboden met betrekking tot de Joodse traditie.
24-uurs bereikbaarheid
Vanuit haar dienstbaarheid aan de organisatie is de JGV 24 uur per dag bereikbaar.