Wie zijn wij

" "Bij Defensie zijn 43 aalmoezeniers aangesteld.
Zij werken bij de Landmacht, de Marine, de Luchtmacht, de Marechausee en hebben zorg voor veteranen en het thuisfront van militairen.

Organisatie
De Rooms Katholieke Geestelijk Verzorgers zijn gezonden vanuit de Rooms Katholieke Kerk. Zij dragen zorg voor het geestelijk welzijn van alle militairen. Rooms Katholieke Geestelijk Verzorgers heten bij defensie ‘aalmoezeniers’ en zijn aangesteld in de rang van Kapitein, Majoor of Overste. Zij hebben een academische theologische opleiding.

Inhoud
Aalmoezeniers voeren gesprekken over levenvragen, geloof en ethiek. Zij zijn aangesloten bij een militaire eenheid waarvoor zij de zielzorg dragen. Dat kan zijn op een schip, een infanteriebataljon, een F16 esqadron of een Marechaussee eenheid. Zij geven ook les, voeren groepsgesprekken en geven conferenties voor militairen.
Zij adviseren de commandanten gevraagd en ongevraagd over levensbeschouwelijke thema's, persooneelszorg en ethische vraagstukken. Zij gaan ook mee op uitzending naar oorlogsgebieden.

Positie
Aalmoezeniers hebben geen bevelsbevoegdheid en vallen niet onder het militair tuchtrecht. Daarom hebben zij een vrije positie binnen de krijgsmacht. Vanwege de wettelijke scheiding van Kerk en staat leggen zij geen verantwoording af aan de overheid maar aan hun bisschop.
Vanwege hun bijzondere positie bij de krijgsmacht hebben Aalmoezeniers een vertrouwenspositie
op basis van hun ambtsgeheim.Een gesprek met een aalmoezenier is dus altijd strikt vertrouwelijk.

 

" "