Geinteresseerd in de laatste berichten over de activiteiten van de IGV?

Wie zijn wij; Wat doen wij: Hoe doen wij dat

 

 

IGV

De Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging (IGV) is een op levensbeschouwelijke waarden gerichte en (onderwijzende) verstrekker van kwaliteitszorg.

De laatste jaren bevindt Defensie zich in roerige tijden. De wereld om ons heen veranderd en heeft invloed op de inzet van ons personeel, op het defensiebeleid en op de uitvoering van de taken. De toenemende zichtbaarheid van de islam in onze samenleving, de andere tradities en opvattingen, en de associatie met geweld en radicalisering hebben ertoe geleid dat een groot deel van de samenleving de islam als een bedreiging is gaan ervaren. Dat laatste is een zorgelijke ontwikkeling omdat dit de samenhang en stabiliteit in de samenleving bedreigt.

Door de vele ontwikkelingen die ons nog te wachten staan, is het extra belangrijk het welbevinden van onze mensen niet uit het oog verliezen. Het belang van kennisoverdracht over de islam en de bijbehorende religieuze voorschriften blijft gewenst om wederzijds begrip te kweken en uit te leggen wat het ‘moslim zijn’ (de intentie) achter het ‘moslim doen’ (de praktische handeling) voor een gelovige betekent. De IGV zal zich daar altijd voor inspannen en zet zich in het bijzonder in voor de werk- en leefomstandigheden van het defensiepersoneel

Zoals bij elk mens kunnen zich ook bij defensiemedewerkers problemen in de werk- en leefomgeving voordoen die invloed hebben op het geestelijk welzijn en van invloed zijn op de arbeidssituatie. Elke militaire of burgermedewerker, ongeacht zijn achtergrond of religie, kan contact opnemen met de IGV.

                    Wij bieden een luisterend oor en een helpende hand.

De IGV is de juiste leverancier van zorg, diensten en ondersteuning bij een toenemende vraag naar (islamitisch) geestelijke verzorging. Wij verblijven hiervoor graag in de directe nabijheid van de militair. Om de komende jaren aan deze, niet voor secularisering gevoelige, zorgvraag te kunnen voldoen streven we naar het verstrekken van kwalitatief goede Islamitische zorg. Respect en waardigheid voor elk individu, zoals het hoort. En zonder meer het verbeteren van de onderlinge verhoudingen tussen moslims en niet-moslims.