Missie

De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een professioneel en levensbeschouwelijk gevarieerd aanbod van geestelijke zorg bij Defensie. Hiermee dragen zij ‘bij aan het (geestelijk) welbevinden van primair militairen en het thuisfront, secundair overig Defensiepersoneel en veteranen, en aan de moraliteit van de Krijgsmacht als geheel'. Dit doen zij door zichtbare aanwezigheid op de werkvloer, persoonlijke contacten en begeleiding, bezinningsdiensten, kerkelijke vieringen, knelpuntsignalering en -advisering. Zingeving en ethiek staan hierbij centraal.

Geestelijke verzorging richt zich daarbij op de militair, zijn concrete levenservaringen en de vragen die het werken in de Krijgsmacht oproept. Het werk van de GV krijgt vorm in de ontmoeting tussen de geestelijk verzorger en haar gesprekspartner.

De geestelijk verzorger is opgeleid om levensverhalen van mensen te verstaan. Zingeving en levensbeschouwing zijn daarbij van belang. De ervaring van zin is geen abstract gegeven maar maakt deel uit van het dagelijks leven. Daarin spelen de context, iemands levensbeschouwing, waarden en normen, sociale verbanden en culturele aspecten een rol. Zingeving kan dan ook niet geïsoleerd benaderd worden maar altijd in samenhang met de verschillende aspecten van iemands leven.

Geestelijke verzorging houdt zich ook bezig met moreel ethische processen, publieke en persoonlijke ethiek, reflectie en het signaleren van ongewenst gedrag.