Taken

De geestelijke zorg bij Defensie krijgt vorm op een aantal deelgebieden. De taken moeten in samenhang met elkaar en met de genoemde presentie worden gezien.

Individuele gesprekken en persoonlijke begeleiding

In individuele gesprekken en begeleiding is de GV gericht op zingeving en levensvragen. Zij wil ondersteuning bieden bij de oriëntatie op godsdienst en levensovertuiging met het oog op de existentiële en ethische vragen die samenhangen met het werken in de Krijgsmacht.

Hoewel geestelijke verzorging zich richt op (geestelijk) welbevinden van mensen als zodanig en niet op hun inzetbaarheid, hangen deze twee wel samen. Uit Amerikaanse onderzoek onder militairen blijkt dat het hebben van een doorleefde levensovertuiging (-visie) een positief effect heeft op de weerbaarheid van het personeel.

Groepsgesprekken, groepswerk, lessen en conferenties

Ook met groepswerk en vormingsactiviteiten ondersteunt de GV bij processen van zingeving en bij levensvragen. Sociale contacten en groepsprocessen spelen hierin een belangrijke rol. De GV draagt in lessen en conferenties bij aan persoonlijke (gewetens)vorming, weerbaarheid en ethisch bewustzijn.

Gevraagd en ongevraagd advies aan sleutelfunctionarissen

Zowel individueel als in het sociaal medisch team (SMT) kan de GV commandanten en andere sleutelfunctionarissen adviseren op het gebied van zingeving, levensbeschouwing, moraliteit en (geestelijk) welbevinden.

Bezinningsmomenten en specifiek levensbeschouwelijke bijeenkomsten

Bezinningsmomenten en bijeenkomsten met een specifieke religieuze of levensbeschouwelijke invulling worden georganiseerd tijdens (langdurige) oefeningen en uitzendingen en zijn open voor alle belangstellenden. Hiermee worden militairen in de gelegenheid gesteld invulling te geven aan godsdienstige verplichtingen, levensbeschouwelijke bezinning, gewoonten en rituelen.

Levensbeschouwelijk geïnspireerde bijdragen bij militair ceremoniële bijeenkomsten, herdenkingen, vieringen, e.d.

Tijdens herdenkingen, (afscheids)ceremoniën en andere bijzondere bijeenkomsten kan de geestelijke verzorging een levensbeschouwelijke bijdrage leveren. Hieronder wordt ook (een bijdrage aan) een (militaire) uitvaart verstaan.

Gevarieerd aanbod

De diensten geestelijke verzorging koesteren het levensbeschouwelijk gevarieerde aanbod dat zij gezamenlijk bieden. Deze variatie sluit zo goed mogelijk aan bij de levensbeschouwelijke diversiteit van de doelgroep. Een goede interne kennisuitwisseling en passende doorverwijzing is dan van belang.

Binnen de diensten geestelijke verzorging wordt samengewerkt om het totale aanbod aan geestelijke verzorging zo goed mogelijk vorm te geven. Zonder afbreuk te doen aan verantwoordelijkheden van de afzonderlijke diensten is er een gezamenlijk opleidings- en kwaliteitsbeleid, wordt het conferentieaanbod gezamenlijk bepaald, en werken geestelijk verzorgers op de werkvloer op veel gebieden samen. Daarnaast is het streven van de DGV erop gericht om de levensbeschouwelijke diversiteit op zoveel mogelijk werkplekken gestalte te geven.

Dit alles onder het motto: omdat je leven betekenis heeft